آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

حوض کاشی

محمد میرکیانی

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پلیس جدید

Kate Thompsonکیت تامپسون

---------

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بیشعوری

خاویر کرمنت

علمی و آموزشی

دبستان دخترانه سما

آسمان پر ستاره

مهرداد غفارزاده

تاریخ انقلاب

دبستان دخترانه سما

کتاب علوم من هوا

نیل آردلی

کتاب علوم من هوا

دبستان دخترانه سما

خلاقیت

گریوز - گارگیلو - اسلادر

شناخت ویژگی کودکان

دبستان دخترانه سما

افسانه های ملل کهن

محمد تقی دهقانی

افسانه های ملل کهن

دبستان دخترانه سما

علم و عمل سازه ها و نیروها

مجید ملکان

ساخت سازه ها

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هستی

فرهاد حسن زاده

جنگ تحمیلی

دبستان دخترانه سما

حسنی به مکتب نمی رفت

محمدرضا یوسفی

قصه های حسنی و 19 مثل و متل دیگر

دبستان پسرانه سما

پدر هدیه خوب خدا

طیبه قادری

شعر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

غصه پرداز

حدادی، هدا

000000000000

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)