مدارس تحت پوشش پرتال جامع مدارس

آمار مدارس پرتال جامع مدارس
مدرسه خوب106408

دانش آموزان فعال

مدرسه خوب11952

کارمندان فعال

مدرسه خوب775

مدارس فعال

مدرسه خوب181

شهرهای فعال