آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان پسرانه دوره دوم سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بیشعوری

خاویر کرمنت

علمی و آموزشی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نیمه تاریک وجود

دبی فورد

پرورشی

دبستان دخترانه سما

قاشق جادوگر

قدمعلی سرامی

قاشق جادوگر

دبستان دخترانه سما

جهان چگونه به وجود آمد

مایتو دولوبیه و همکاران

جهان چگونه به وجود آ

دبستان دخترانه سما

دانه های روغنی

سیاوش شایان

دانه های روغنی

دبستان دخترانه سما

شب ومهتاب

ناصرنادری

زندگی امام حسن

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

کتابشناسی زیارت (کتابشناسی زیارت، مزار...)

رضا باقريان موحد

کتاب زیارت

دبستان دخترانه سما

اخوان ثالث

مهدی الماسی

اخوان ثالث

دبستان دخترانه سما

داستان یک صعود

سید مصطفی هاشمی طبا

پشه ها

دبستان پسرانه سما

آن روز سه و نیم بعد از ظهر

مصاحبه و تدوین: سید

خاطرات

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بلوغ پشت خاکریز

ایمان کفایی مهر

دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما

پرندگان چگونه پرواز می کنند

کیت وودورد

پرندگان چگونه پرواز

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمد دلیری

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا زینلی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شقایق سلطانی

مسابقه: ایستگاه هنری

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

مهدی مرادی

مسابقه: دو با مانع

رتبه: اول

دبستان پسرانه دوره دوم سما

محمد رجبی فرزند حسین

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ساجده علیرضایی

مسابقه: پیامها

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زینب طاوسی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مرضیه ناجیان

مسابقه: نقاشی با مداد رنگ

رتبه: سوم

دبستان پسرانه دوره دوم سما

یونس صادقی

مسابقه: اذان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد صدرا ایرانپور

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا زینلی

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهدیه قاسمی

مسابقه: مسابقه قران و معارف اسلامی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمن قرباني

1383/03/03

دبستان پسرانه سما

اميرحسين طالبي سورچه بالائي

1387/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شايان رحيمي

1383/03/03

دبستان پسرانه سما

پارسا عباسي گل گير

1388/03/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين چوپاني ده سرخي

1379/03/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مبين اكبري

1381/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجواد كياني

1382/03/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه عقيلي

1383/03/08

دبستان دخترانه سما

سارا فدايي قرق اقايي

1384/03/05

دبستان دخترانه سما

فاطمه جباري

1384/03/01

دبستان دخترانه سما

آلا ابراهيمي

1389/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مصطفي احمدپورمباركه

1383/03/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرجس عليزاده

1383/03/07

دبستان دخترانه سما

ملينا ايرانپور

1387/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي صفايي

1381/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد شيخان

1381/03/06

دبستان پسرانه سما

ماهان آقاجانيان مباركه

1388/03/04

دبستان دخترانه سما

مريم سادات موسوي

1387/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حميدرضا رجبي

1383/03/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا لطيفي

1383/03/03